Univerza v Ljubljani spodbuja sodelovanje z gospodarstvom prek Pisarne za prenos znanja.

Tako sodelovanje je koristno, saj izboljšuje ekonomski položaj Univerze in članice, kar pomeni boljšo opremo, pritegnitev boljših študentov in osebja, večji ugled v družbi in stabilnejši razvoj.

Pisarna si prizadeva vzpostaviti čim več dolgoročnih partnerstev, ki temeljijo na odprti komunikaciji in poštenih praksah.

Donacije

Podjetja, ki sredstva donirajo univerzi, ne le krepijo svoj ugled kot družbeno odgovorno podjetja, temveč tudi neposredno vplivajo na oblikovanje prihodnjih generacij strokovnjakov. Z donacijami izražajo predanost izobraževanju, inovacijam in trajnostnemu razvoju. Donacije v Inovacijski sklad bodo omogočile Univerzi v Ljubljani, da najnovejše raziskovalne rezultate in tehnologije bolje prilagaja potrebam trga, kar bo zmanjšalo tveganja za industrijo. Sodelovanje med podjetji in UL spodbuja izmenjavo znanja ter vzpostavljanje trajnostnih partnerstev. Sredstva, ki jih podjetje nameni UL, se lahko vrnejo v obliki visoko usposobljenih kadrov, inovativnih projektov in pozitivnih sprememb v družbi. S tem dejanjem podjetje ne le investira v svojo prihodnost, temveč tudi prispeva k razvoju skupnosti in družbe kot celote.

Prispevajte z nakazilom – fizične osebe

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
TRR BSI: SI56 0110 0603 0707 119
Sklic: SI 00 90-901180
Namen: Donacije
Koda namena: IPDO

Razvojno-raziskovalne pogodbe

Svetovalna pogodba ali pogodba o izvedbi storitev, v kateri se članica z industrijskim partnerjem dogovori, da bo nudila storitve, povezane s specifično raziskovalno opremo, ekspertizo ali znanjem, ta pa bo za te storitve plačal.

Pogodba o naročilu raziskav, v kateri se članica z industrijskim partnerjem dogovori, da bo zanj izvedla raziskavo o problematiki, ki je relevantna za industrijskega partnerja, ta pa se zaveže, da bo za to storitev plačal. V okviru takih pogodb ni dovoljeno prenašanje predhodnega znanja na naročnika. Če raziskava temelji na predhodnem znanju, je priporočljivo, da to znanje opredelite v pogodbi, skupaj s pravicami do njegove uporabe. Če predhodno znanje predstavlja izum, ki je v lasti Univerze v Ljubljani, je pred podelitvijo kakršnih koli pravic v zvezi z izumom treba obvestiti Pisarno za prenos znanja.

Pogodba o sodelovanju pri raziskavah, s katero se partnerji zavežejo, da bodo izvedli raziskavo. Partnerji v ta namen združijo predhodno znanje, osebje, finančna sredstva in si delijo tveganje za uspeh. Pomembno je, da se v pogodbi jasno opišejo predznanje in drugi vložki (finančni, stvarni, človeški viri), ki jih partnerji prinašajo v projekt.


Evropski projekti

Sodelovanje akademskega sektorja in gospodarstva se spodbuja tudi preko slovenskih, evropskih in drugih mednarodnih razpisov. Univerza v Ljubljani se po številu pridobljenih evropskih raziskovalnih projektov uvršča v sam vrh univerz in raziskovalnih organizacij iz novih držav članic EU (EU13). Želimo si kakovostnega in aktivnega sodelovanja z gospodarstvom pri pridobivanju kompetitivnih evropskih projektov. Takšni projekti so tudi odlična priložnost za podjetja, ki lahko na ta način znižajo stroške za razvoj in raziskave.

Pri takšnem sodelovanju je ključen dogovor o pravicah intelektualne lastnine, ki nastanejo v okviru projektov. Poseben poudarek na upravljanju s pravicami intelektualne lastnine je prisoten pri evropskih projektih, kjer morajo partnerji že v fazi prijave pokazati, da nameravajo po koncu projekta zavarovati rezultate s pravicami intelektualne lastnine in zagotoviti njihovo uporabo. Več o tem, si lahko preberete v vodniku (str. 39).

Pisarna vam pomaga pri iskanju partnerjev in ureditvi pravic intelektualne lastnine, za več informacij o samih razpisih in pomoč pri pripravi prijav se lahko obrnete na Univerzitetno službo za raziskovalno dejavnost: euprojekti@uni-lj.si.

Licenciranje in prenos pravic intelektualne lastnine

Industrijski partnerji imajo možnost uporabljati tudi univerzitetno znanje, ki že obstaja. Prek pogodbe o prenosu pravic intelektualne lastnine Univerza prenese na podjetje te pravice ali dovoli podjetju uporabo teh pravic prek licenčnih pogodb. Licenčne pogodbe so lahko izključne ali neizključne, časovno in geografsko omejene, mogoča pa je tudi omejitev na specifična področja uporabe. V pogodbi o prenosu se določi cena, v licenčni pogodbi pa licenčnina.

Partnerstvo pri nadaljnjem razvoju tehnologij

Na poti od ideje do trga sodelujemo z različnimi partnerji. Po zavarovanju intelektualne lastnine, nastale v okviru raziskav na članici, začnemo iskati partnerje, ki vam lahko finančno, strokovno ali drugače pomagajo pri izdelavi prototipa oziroma potrditvi delovanja vaše ideje. S partnerjem sklenemo pogodbo o sodelovanju, v kateri določimo prispevke partnerjev in pravice na rezultatih projekta. Prispevki partnerja so odvisni predvsem od njegovega interesa za izkoriščenje univerzitetnega znanja. S pogodbo o sodelovanju ne prenašamo obstoječih pravic intelektualne lastnine, priporočljivo pa je, da ohranimo tudi pravice na rezultatih projekta.

Partnerju v zameno za prispevek ponudimo ugodnejše pogoje pri prenosu pravic intelektualne lastnine. Če partner sam ni zainteresiran za univerzitetno znanje, se lahko dogovorimo, da mu pripada določen delež prihodka, ki ga Univerza pridobi iz prodaje pravic intelektualne lastnine oziroma licenciranja univerzitetnega znanja.

Varovanje zaupnosti in materialov

Pogodba o varovanju zaupnosti podatkov oziroma t. i. NDA (Non-disclosure Agreement) nam omogoča, da lahko svoje nezaščiteno znanje/ideje delimo z drugimi z namenom ocene interesa za skupno sodelovanje. S pogodbo sogovorniku prepovemo, da bi naše znanje/idejo uporabljal brez našega dovoljenja ali razkrival nepooblaščenim osebam. Priporočljivo je, da se pogodba o varovanju zaupnosti podatkov podpiše vsakič, preden tretji osebi zaupamo informacije, katerih razkritje bi lahko Univerzi v Ljubljani in njenim članicam oziroma njenim poslovnim partnerjem povzročilo ekonomsko škodo oziroma s katero bi lahko ogrozili poznejše zavarovanje pravic intelektualne lastnine. Pomembno je, da s to pogodbo ne podeljujemo pravic intelektualne lastnine, ki so vezane na razkrite informacije.

Pogodba o izmenjavi materialov oziroma MTA (Material Transfer Agreement) nam omogoča izmenjavo materialov z namenom izvedbe raziskave, ocene interesa za skupno sodelovanje, testiranja materialov in ustvarjanja nove intelektualne lastnine. S tem preprečimo uporabo materialov za druge namene brez dovoljenja ali razkrivanje materialov skupaj z zaupnimi informacijami v zvezi z lastnostmi materialov nepooblaščenim osebam oziroma javnosti. Pogodba se sklene, preden se tretji osebi pošljejo materiali oziroma druge stvaritve.

Zaključna dela študentov

Posebnost takega sodelovanja je, da je v razmerje med fakulteto in industrijskim partnerjem vključen tudi študent, ki ima določene pravice in obveznosti. Namen takega sodelovanja je predvsem izdelava pisnega zaključnega dela študija, vzporedno pa lahko pride tudi do rezultatov, ki so komercialno uporabni in za uporabo katerih se zanima tudi sodelujoči industrijski partner. Pred vsakim takim sodelovanjem je priporočljivo, da se sklene tripartitna pogodba med Univerzo v Ljubljani, industrijskim partnerjem in študentom. Več o pogodbi si lahko preberete na strani 41 Vodnika po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani.

Preberite si naše nasvete za uspešno sodelovanje s podjetji

Pred začetkom sodelovanja

 • Preden partnerjem razkrijete zaupne podatke, sklenite pogodbo o nerazkrivanju informacij.
 • Pred sodelovanjem s podjetjem sklenite pogodbo o sodelovanju.
 • V pogodbi opredelite namen sodelovanja, pravice in obveznosti partnerjev.
 • Cena, določena v pogodbi, naj bo tržna.
 • V pogodbi opredelite predhodno znanje, ki ga prinašate.
 • Če je le mogoče, si Univerza v Ljubljani pridrži pravico objave rezultatov.

Med sodelovanjem

 • Poskrbite za izvajanje pogodbe v skladu z dogovorjenimi roki.
 • Poskrbite, da bo obojestranska komunikacija tekla gladko.
 • Pazite na poslovne skrivnosti partnerja.
 • Uredite razmerja z zunanjimi sodelavci in študenti, ki sodelujejo pri projektu.

Po koncu sodelovanja

 • Zaupne dokumente in materiale vrnite partnerju.
 • Poslovne skrivnosti partnerja varujte tudi po prenehanju sodelovanja.
 • Partnerja navajajte kot referenco samo v primeru pisnega dogovora.
 • Pred objavo rezultatov projekta presodite, ali gre za rezultate, ki imajo komercialno vrednost na trgu. V tem primeru jih razkrijte Pisarni za prenos znanja, ki bo poskrbela za pravno varstvo intelektualne lastnine, preden jih javno objavite. O nameri objave obvestite partnerja skladno z dogovorom v pogodbi.
 • Pisarni za prenos znanja razkrijte izum, ki nastane na podlagi sodelovanja, tudi če izum pripada partnerju.
Več o intelektualni lastnini
“Moj prvi kontakt s prijetno ekipo Pisarne za prenos znanja je bil povsem naključen in nepričakovan. Kljub temu pa mi odtlej predstavlja močno podporo tako pri promociji naših inovacij kot tudi pri stikih s potencialnimi novimi partnerji. Po mojem mnenju so za raziskovalce, ki niso vešči v poslovnih stikih in delu s pogodbami (mednje nedvomno spadam tudi sam) nepogrešljivi. Poleg tega spodbud in idej iz Pisarne za prenos znanja očitno nikdar ne zmanjka. Včasih me je to zapeljalo izven moje cone udobja, vendar po drugi strani konkretno izboljšalo moj način dojemanja in razumevanja sveta izven zavetja raziskovalnega laboratorija.”
dr. Urban Rudež
»M SORA že vrsto let sodeluje z raziskovalci iz Univerze v Ljubljani na številnih področjih; pri temeljnih raziskavah, skupnih slovenskih in evropskih projektih, diplomah, konferencah in člankih. Sodelovanje nam omogoča dostop do znanja, ki ga v podjetju nimamo. S partnerji, s katerimi sodelujemo, smo izredno zadovoljni, prav tako z uspehi naših skupnih projektov.«
M SORA d.d.
»Storitve, ki jih nudi Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani, priporočamo vsem partnerjem, raziskovalcem in fakultetam, ki se ukvarjajo z znanostjo, inovacijami, idejami. Le skupaj lahko prodremo od ideje do gospodarstva.«
prof. dr. Borut Štrukelj
»Najbolj všeč mi je pri Pisarni za prenos znanja njena proaktivnost: aktivno išče partnerje in rešitve ter kliče nas, raziskovalce, ko te najde.«
prof. dr. Blaž Zupan
»Sam vidim Pisarno za prenos znanja kot izjemno pomemben vezni člen med univerzo in gospodarstvom in bi vsakemu raziskovalcu z inovacijami priporočal sodelovanje s pisarno, saj s tem pridobite dodatno možnost za razširitev vašega koncepta inovacije in zaščite le te.«
asist. dr. David Antolinc
»Pri sodelovanju s Pisarno za prenos znanja mi je bila najbolj všeč njihova odzivnost, organiziranost, visoka strokovnost in prijaznost. Sodelovanje bi priporočila tudi drugim raziskovalcem in podjetjem, ker je njihovo znanje in pomoč pri zaščiti intelektualne lastnine izjemnega pomena.«
asist. dr. Jelena Vasiljević
“Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani deluje izrazito proaktivno. Na vlogo takoj odzove, sama išče partnerje, aktivno predlaga izboljšave in ustvarja povezave. To je pisarna, ki smo jo res potrebovali in smo z rezultati izjemno zadovoljni.”
prof. dr. Borut Štrukelj
“Pisarno za prenos znanja odlikujejo strokovnost, odzivnost in iskrena želja po razvoju področja prenosa znanja na UL. Menim, da bi morali prav vsi na Univerzi poznati ključne procese, ki jih Pisarna izvaja.“
prof. dr. Andrej Kos
“Pisarna nam od preliminarnega osnutka rezultatov do končne izvedbe zaščite patenta ali prenosa do uporabnikov nudi znanja in storitve, ki jih kot raziskovalci zelo potrebujemo, a jih nismo vešči.“
prof. dr. Borut Štrukelj
“Pisarna je izkazala visoko strokovnost, izredno učinkovitost in pripravljenost na pomoč v vsakem trenutku, ko smo to potrebovali. Omogočili so nam nekaj, za kar sem mislila, da je praktično nemogoče.“
prof. dr. Kristina Sepčič

Stopite v stik z nami

ipr@uni-lj.si

Izvedite več o prenosu znanja na UL

Vodnik

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj